Původně jsem chtěl reflektovat celý rok 2020, ale tím, že už jsem popsal v květnu reflexi části jarního semestru, tak bych se rád soustředil na čas od května do prosince. Tak jako u všech ostatních lidí na planetě do letošního roku i mě silně vstoupil COVID-19, nikoliv snad tím, že bych byl sám nemocný, ale velkým množstvím akcí a aktivit, změněných procesů, zrušených konferencí, neexistujících porad a mnohým dalším.

Možná bych si zde dovolil shrnout některé body, které v souvislosti s COVID-19 zasáhly asi nejzajímavěji:

  • Bylo to ekologické — měl jsem naplánováno několik akcí, na které jsem měl letět nebo…


Život za rouškou — co zajímavého přinesl semestr v karanténě?

Skutečnost, že epidemie COVID-19 uzavřela vysoké školy je všeobecně známá. Rád bych ale zdůraznil, že mnoho z činností, na které během semestr není běžně čas se zintenzivnily, něco se změnilo jisté věci byly utlumené. Přijde mi podstatné se zkusit podívat za tím, co se v posledních dnech a týdnech událo, protože to může zajímavě nastavit zrcadlo běžné práci nebo opatřením, která zakoušíme.

Držet se budu své oblíbené struktury — výuka — projekty — publikace — další.

Život za zavřenými dveřmi?

Výuka

Když mluvím o výuce, tak ta se změnila možná nejvíce. …


Končí rok 2019 a je vhodné zkusit udělat nějakou rychlou přehlednou rekapitulaci toho, co se povedlo a nepovedlo. Pokusím se hodně zaměřit především na akademické projekty, ale nejen na ně.

Letošní rok pro mě byl v mnohém zajímavý. Podařilo se mi vydat pětici knih, šest recenzovaných článků zařazených do ERIH Plus a jeden ve WoS. Výrazně jsem dokázal zvýšit počet anglicky psaných studií. Stal jsem se akademickým pracovníkem na KISKu (což bylo pro mě samotného hodně důležité) a pokračoval jsem ve studiu doktorátu na sociální pedagogice pod vedením Radima Šípa. Také jsou za mnou zajímavé konference v Johannesburgu, Grazu, ale i třeba Hradci Králové, Bratislavě či v Praze. Celkem jsem byl na jedenácti konferencích, ale také jsem byl na několika diskusních panelech.

Hodně času jsem věnoval projektům — řeším TAČR…


Na rozdíl od minulých let jsem letos nedělal zápis, který by mapoval přednášku po přednášce, ale rád bych se podíval spíše na nějaké obecné rysy či charakteristiky nejvýznamnější edTechové konference, která se každoročně pořádá na českém území, tedy Disco, mající letos podtitul E-learning — Unlocking the Gate to Education around the Globe. Je nutné jedním dechem dodat, že nejde o konferenci českou, jednak tím, že jsou všechny příspěvky v angličtině, ale také tím, že se zde mluví důsledně anglicky, protože prostředí je skutečně mezinárodní — od Česka po USA, od Španělska po Moldavsko. Za možností přicestovat stojí grant CEI. …


Rád bych se podělil o některé radost a věci, které se povedly udělat nebo alespoň nastartovat v jarním semestru. Mám je sice vztažené k sobě, ale současně si myslím, že se dotýkají širšího okruhu edTechu na KISKu a dalších lidí či pracovišť.

Diplomky a diplomanti

Měl jsem tento semestr několik zajímavých diplomantů na KISKu (ti mají ještě před obhajobami) i na Sociální pedagogiky (ti už mají po obhajobách):

  • Vojtěch Hamerský: Digitální kompetence v empirickém nahlédnutí: vícečetná případová studie udělal vlastní autoevaluační nástroj na digitální kompetence na základní škole, který následně pilotoval.
  • Veronika Ferková: SPOC (Small Private Online Courses) se věnovala malým kurzům, které…


V jarním semestru nebylo na čtení ani málo, ale ani mnoho času, takže četba, kterou níže uvádím je hodně fragmentární a některé body k jejímu hlubšímu propojení chybí. Přesto si myslím, že by některé publikace mohly být pro případné čtenáře zajímavé.

Pokud sleduji celý výčet, tak první významnou skupinou publikací, jsou díla Luciana Floridiho, které rámují filosofii informace, ale pro mne mají podstatně hlubší a širší přesah do fenoménu, který je možné označit jako onlife — spojení online a offline, smývání hranic mezi technikou, přírodou a člověkem, které nás nutí nově pozornost obrátit k prostředí. Prostředí jako prostoru filosofické reflexe…


Měsíce únor a březen pro mne byly něčím mimořádné a turbulentní. Připravovali jsme velký celofakultní projekt, recenzoval jsem několik článků, připravoval a začínal s výukou, vedl diplomové a práce i poměrně hodně četl a psal. Také asi proto, není hmatelných výstupů v současné době tolik, kolik bych si představoval, ale pevně věřím, že se to změní.

Projekty

V současné době jsem aktivně zapojený ve třech univerzitních projektech, z nich v prvních dvou jsem vedený jako řešitel:

  • Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TAČR) — v projektu nyní běží výzkumy potřeb učitelů i…


Od roku 2017 vydává edTechová sekce KISKu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nerecenzovaný odborný časopis EdTech KISK. Jeho zaměřením je kritická reflexe různých témat v oblasti vzdělávacích technologií. Během prvního roku zde vyšlo na tři sta článků a časopis se rychle etabloval mezi předními českými informačními zdroji v oblasti. Je unikátní jak svým rozsahem článků a témat, tak také tím, že se věnuje aspektům pedagogickým i andragogickým.

Pokrývá témata vzdělávacích technologií, digitálních kompetencí, informačních systémů ve vzdělávání, informační a učící se společnosti, změn pedagogiky a sebeřízeného učení. Okrajově jsou zde pak zařazené také zprávy z konferencí nebo edTechových setkání. …


Hledat nějakou jednoduchou spojnici mezi tématy, které představovala letošní konference dotýkající se e-learningu a ISu není vůbec snadné. V prvé řadě je třeba akcentovat rozmanitost přístupů — nejde o unifikované klikání v odpovědnících, byť skvěle připravených, ale především o hluboké a strukturované promýšlení toho, jak vlastně dobře učit. Konference se dotýká tématu technologií ve vzdělávání z pohledu, který tematizuje Bořivoj Brdička — technika nenahradí učitele, ale učitele, kteří technologie neumí použít nahradí ti, kteří to dovedou. Můj dojem z konference je rámovaný právě snahou o dobré učení, které poměrně jasně sleduje linku transformace didaktických metod a přístupů.

Technologie primárně v…


Krátká reflexe toho, co zajímavého se pracovně událo v lednu 2019. Pokud jde o měsíc jako celek, tak ten se nesl ve znamení státních zkoušek, ať již na KISKu nebo KSP, což bylo obojí nesmírně zajímavá zkušenost, stejně jako běžné zkoušení a zápočty, kterých je leden plný. Přijde mi moc pěkné, se zkusit ohlédnout za pokrokem a proměnou sebe i studentů a případně jim ještě (skoro naposledy) s něčím edukačně pomoci.

Druhý rozměr měsíce je spojený s projekty. Rozběhl se TAČR, jehož jsem řešitelem, což mělo za důsledek poměrně četné schůzky s učiteli a řediteli brněnských středních škol. To je…

Michal Černý

Vysokoškolský pedagog edTechu a publicista, učitel na KISKu, filosof, experimentátor, snílek.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store